Hasičské tajomstvo – povinnosť hasiča zachovávať mlčanlivosť

Povinnosť hasiča zachovávať mlčanlivosťhasičské tajomstvo a výnimky z neho

Povinnosť hasiča zachovávať mlčanlivosť je verejnosti menej známa skutočnosť.

Všeobecná definícia hasičského tajomstva je uvedená v § 70 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:

Povinnosť mlčanlivosti

(1) Osoby poverené plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené pred nepovolanými osobami. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po splnení úlohy alebo po skončení pracovného pomeru tri roky.

(2) O oslobodení od mlčanlivosti a jeho rozsahu rozhoduje

  • a) prezident Prezídia Hasičského a záchranného zboru, ak ide o príslušníkov zaradených na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru a riaditeľa krajského riaditeľstva,
  • b) riaditeľ krajského riaditeľstva, ak ide o podriadených príslušníkov,
  • c) štatutárny orgán právnickej osoby alebo zodpovedný zástupca fyzickej osoby-podnikateľa, ak ide o osoby poverené právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi,
  • d) starosta obce, ak ide o osoby poverené obcou plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi.“

Uvedená povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na osoby poverené plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi, čo môže byť zamestnanec obce, člen dobrovoľného hasičského zboru atď. Povinnosť mlčanlivosti je však daná len v dvoch prípadoch – ide o skutočnosti, ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené pred nepovolanými osobami. Uvedená povinnosť mlčanlivosti je časovo ohraničená a to na dobu troch rokov po splnení úlohy alebo po skončení pracovného pomeru.

Oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti môže povinnú osobu prezident Prezídia Hasičského a záchranného zboru resp. riaditeľ krajského riaditeľstva v prípade príslušníkov HaZZ, konateľ právnickej osoby, ak ide o osoby poverené plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi a napokon starosta obce, ak ide o osoby poverené obcou plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi.

V prípade príslušníkov HaZZ je však potrebné uviesť, že títo by mali zásadne postupovať podľa vlastnej právnej úpravy a to podľa zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore.  

Špeciálna úprava hasičského tajomstva, vzťahujúca sa len na príslušníkov HaZZ je v zmysle § 69 ods. 3 písm. c/ zák. č. 315/2001 Z.z.  definovaná nasledovne:

„Príslušník Hasičského a záchranného zboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby, ak nie je tejto povinnosti zbavený vedúcim služobného úradu, a to aj po skončení služobného pomeru; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti“

Z uvedeného je zrejmé, že povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje len na skutočnosti, o ktorých sa príslušník dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby. Táto povinnosť je časovo neohraničená a trvá počas celej doby služobného pomeru ako aj po jeho skončení.

Zákonné výnimky z povinnosti mlčanlivosti sa vzťahujú na situáciu, kedy je príslušník od povinnosti mlčanlivosti zbavený vedúcim služobného úradu a rovnako aj na prípad oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Podľa § 3 zák. č. 583/2008 Z.z. prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti je kriminalitou konanie, ktoré je trestným činom a inou protispoločenskou činnosťou konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.