Vedeli ste o tom, že súd môže nariadiť predať byt Vášho hlučného suseda?

 

Problémy s nadmerne hlučnými susedmi nie sú v súčasnej dobe ničím neobvyklým. Hlukom dotknutí ľudia sa však mnohokrát nevedia domôcť ochrany svojich práv a preto si v nasledovnom článku rozoberieme základné východiská ochrany pred nadmerne hlučnými susedmi.

1, Polícia – oznámenie o priestupku

Prvým krokom pri riešení problémov je privolanie hliadky polície. Privolaná hliadka správanie hlučného suseda zadokumentuje a v prípade, že došlo k porušeniu zákonných povinností zo strany narušiteľa kľudu postúpi vec na prejednanie  príslušnému obvodnému úradu.

Príliš hlučné konanie môže byť pritom priestupkom podľa zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zmysle viacerých ustanovení.

 

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

§ 49 ods. 1 písm. d/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

Za schválnosť či hrubé správanie možno prirodzene považovať aj neprimerane hlučné správanie sa. Za takýto priestupok hrozí pokuta do 99 eur.

 

Priestupky proti verejnému poriadku

§ 47 ods. 1 písm. b/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud.

Rušenie nočného kľudu je obdobný priestupok, avšak na jeho spáchanie stačí konanie menšej intenzity ako v prípade priestupku podľa § 49 ods. 1 písm. d/, nakoľko nočný kľud možno narušiť aj menším hlukom, než občianske spolunažívanie a to napr. hlučnou hudbou, štekaním  psov, hlasnými hádkami a pod.

Za narušenie nočného kľudu možno uložiť pokutu do 100 eur.

2, Obec – zásah do pokojného stavu

Okrem prejednávania vyššie uvedených priestupkov môže obec v zmysle Občianskeho zákonníka na návrh poskytnuť ochranu obyvateľovi, ktorý je hlučným správaním suseda priamo dotknutý. Ochrana sa poskytuje formou rozhodnutia obce, v ktorom obec môže predbežne prikázať obnoviť pôvodný pokojný stav alebo priamo zakázať zásah do pokojného stavu napr. vo forme zákazu hlučného správania. Takýto postup možno zvoliť buď samostatne alebo súčasne s podaním žaloby na súd.

 

§ 5 Občianskeho zákonníka

Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.

3, Súd – žaloba na ochranu vlastníckeho práva

V prípade hlučného suseda je azda najúčinnejším prostriedkom podanie žaloby na ochranu vlastníckeho práva na príslušný súd. V takomto konaní sa dotknutý vlastník domáha ochrany svojho vlastníckeho práva práve pred neprimeraným hlukom zo strany iného suseda. Táto ochrana vyplýva priamo zo zákona.

 

§ 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

 

 § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

 

V takomto súdnom konaní žalobcovi bude na prospech, ak preukáže, že opakovane privolával pre hluk políciu (z každého takéhoto výjazdu polícia vyhotovuje úradný záznam, ktorý na požiadanie predloží oznamovateľovi), navrhne vypočuť ostatných susedov, prípade predloží doklad o meraní hladiny hluku odborne spôsobilou osobou. Žalobným návrhom bude uloženie povinnosti žalovanému zdržať sa hlučného správania, napr. vo forme reprodukcie hlasnej hudby a pod.

4, Súd – neodkladné opatrenie na ochranu vlastníckeho práva

Súdne konanie však môže trvať aj niekoľko rokov a je preto nemysliteľné, aby ostatní obyvatelia do právoplatného rozhodnutia súdu boli nútení trpieť hlučne sa správajúceho suseda. Presne na takýto prípad je určený inštitút neodkladného opatrenia. V zmysle zákona je účelom neodkladného opatrenia potreba bezodkladne upraviť pomery účastníkov konania.

 

§ 324 ods. 1, § 325 ods. 1, ods. 2 písm. d/ zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.

Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.

 

V uvedenej situácii by sa žalobca mohol neodkladným opatrením domáhať napr. toho, aby súd uložil žalovanému povinnosť sa zdržať hlučného správania.

5, Súd – žaloba na nariadenie predaja bytu hlučného suseda

Najsilnejším prostriedkom ochrany vlastníckeho práva proti hlučnému susedovi je však možnosť podania žaloby na predaj bytu hlučného vlastníka zo strany jeho suseda, či viacerých susedov. Toto však platí len v prípade bytov alebo nebytových priestorov v bytovom dome.

 

§ 11 ods. 5 zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.

 

Aj v tomto prípade, rovnako ako pri žalobe na ochranu vlastníckeho práva platí, že žalobca je povinný svoje tvrdenia preukázať a tým uniesť dôkazné bremeno, čiže bude na žalobcovi, aby dokázal, že žalovaný sa správa hlučne a tým sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov.

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.