K zákazu parkovania na chodníku na Hlavnej ulici v Stupave

Chodník je komunikácia určená pre chodcov a iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú, až na výnimky, chodník používať 1. Parkovanie vozidiel na chodníku preto vyžaduje splnenie prísnych zákonných podmienok. Je však každodennou realitou, že na chodníku na Hlavnej ulici v Stupave smerom do Malaciek pravidelne parkujú motorové vozidlá, pričom toto konanie je protizákonné a sankcionovateľné. Pravidlo, podľa ktorého možno na chodníku parkovať, ak ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m, sa však v tomto prípade nepoužije, pretože takéto parkovanie nie je možné v situácii, keď je na ceste umiestená značka zákaz zastavenia a ani v prípade pešej zóny, v ktorej je státie vozidiel zakázané a uvedený chodník sa nachádza práve v pešej zóne, i keď táto nie je označená optimálnym spôsobom.

Pri rozsiahlom požiari v Stupave v noci dňa 09.04.2021 bolo počas zásahu potrebné dopĺňať vodu a to jednak stupavskými hasičmi ale aj ďalšími zasahujúcimi hasičskými jednotkami. Žiaľ, bolo zistené, že jeden nedisciplinovaný vodič zaparkoval svoje vozidlo priamo pri hydrante pred hotelom Eminent a značne tým sťažil dopĺňanie vody, pričom odstránenie tohto vozidla musela bezodkladne riešiť polícia. Zásadnou je aj tá skutočnosť, že napr. len Dobrovoľný hasičský zbor mesta Stupava mal v roku 2020 celkom 26 výjazdov k požiarom, pričom voda sa dopĺňa počas jedného zásahu aj viacnásobne a na zásahu je pravidelne nasadzovaných viacero jednotiek, z ktorých každá si nezriedka vodu musí dopĺňať počas zásahu opakovane. Pravdepodobnosť, že hydranty v meste budú musieť byť použité je preto vysoká a k ich využitiu dochádza pravidelne. Je dôležité mať na pamäti, že v blízkosti hydrantov platí de facto zákaz zastavenia, aj keď tento nie je priamo upravený v dopravných predpisoch ale v § 14 ods. 2 písm. e/ zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a to nasledovne:

„Fyzická osoba nesmie poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.„ Za spáchanie takéhoto priestupku možno páchateľovi uložiť pokutu až do 165,- eur. 

Vážnejším následkom parkovania v blízkosti hydrantu než uloženie pokuty je možnosť spáchania trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti v zmysle § 285 ods. 1 Trestného zákona: „Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo, alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“ Ak takéto konanie spôsobí vážny následok, tak páchateľovi hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov. 

Štyri priestupky, spáchané jedným nesprávnym parkovaním

Vodič vozidla na fotografii svojím nezodpovedným parkovaním tak spáchal nie len priestupok na úseku ochrany pred požiarmi tým, že sťažil prístup k požiarnemu zariadeniu, ale aj priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky tým, že vozidlo zaparkoval na chodníku v pešej zóne 2 a zároveň aj na verejnej zeleni 3 a súčasne aj na chodníku priľahlom vozovke, kde je umiestnená značka zákaz zastavenia a státia 4. Bohužiaľ je nutné konštatovať, že vodiči svoje vozidlá parkujú v blízkosti tohto hydrantu denne, zrejme si neuvedomujúc viacnásobnú protiprávnosť, resp. možnú trestnosť, tohto konania.

Treba mať na zreteli, že chodník je komunikácia určená primárne pre chodcov a nie ostatných účastníkov cestnej premávky, preto nie je v zásade zákonné na ňom parkovať motorové vozidlá, rovnako ako ich parkovať na verejnej zeleni.

Absolútne nezákonné, nezodpovedné a nebezpečné je však parkovanie vozidiel v blízkosti požiarnych hydrantov a či už na chodníku alebo na vozovke, pretože takýmto konaním vodič ohrozuje nie len svoj život, zdravie a majetok ale aj všetkých ostatných obyvateľov mesta.

JUDr. Adam Puškár, advokát a člen DHZM Stupava

1 § 2 ods. 2 písm. g/ zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
„Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie chodníkom komunikácia alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom.“

2 § 59 ods. 3 zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
„V obytnej zóne a pešej zóne je státie motorových  vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.“

3 § 25 ods. 1 písm. s/ zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
„Vodič nesmie zastaviť a stáť  na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou  značkou.“

4 bod 45. vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z.
„Značka zakazuje zastavenie a státie. Zákaz platí aj na priľahlý chodník.“

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.