Odsudzujúci rozsudok slovenského herca Jána Koleníka

Text rozsudku, ktorým bol známy slovenský herec Ján Koleník odsúdený pre spáchanie prečinu daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona. 

Spisová značka:                       3T/34/2019

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Okresný súd Bratislava IV, samosudcom JUDr. Ivanom Almanom v trestnej veci proti obv. Mgr. art. J. K. na verejnom zasadnutí konanom dňa 15. augusta 2019 takto

rozhodol:

Obvinený:

Mgr. art. J. K., nar. XX.XX.XXXX v Banskej Bystrici, trvale bytom Bratislava, E. XXXX/X,

sa uznáva za vinného, 

že

ako osoba konajúca v mene daňového subjektu W. s.r.o., IČO: XXXXXXXX, so sídlom ul. H. O. Č.. X, Bratislava, si do účtovníctva spoločnosti W. s.r.o. zahrnul fiktívne dodávateľské faktúry od dodávateľa T. Q. s.r.o. IČO: XXXXXXXXX, O. XXX, Dunajská Streda a to: 

-faktúru č. 201510005 zo dňa 31.10.2015 v sume 3888,-€, 

-faktúru č. 3020150058 zo dňa 31.10.2015 v sume 2376,-€, 

-faktúru č. 201511051 zo dňa 31.11.2015 v sume 3456,-€, 

-faktúru č. 201512056 zo dňa 31.12.2015 v sume 2376,-€, 

-faktúru č. 201510007 zo dňa 31.10.2015 v sume 4800,-€, 

-faktúru č. 201511052 zo dňa 30.11.2015 v sume 4800,-€, 

-faktúru č. 201512031 zo dňa 28.12.2015 v sume 69600,-€, 

-faktúru č. 201512057 zo dňa 31.12.2015 v sume 4800,-€, 

pričom vedel, že spol. T. Q., s.r.o. spoločnosti W. s.r.o. nedodala spol. W. s.r.o. žiadny tovar a ani žiadne služby a dna 25.11.2016 podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie december 2015 a v podanom daňovom priznaní si s ohľadom na vyššie uvedené fiktívne faktúry uplatnil nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty v celkovej sume 13.888,57€, pričom v prípade vyplatenia uplatneného nadmerného odpočtu by spôsobil škodu štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 13.888,57€, 

teda

neoprávnene vo väčšom rozsahu uplatnil nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty v úmysle zadovážiť neoprávnený prospech, 

čím spáchal prečin daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona. 

Za to sa odsudzuje

Podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona s použitím § 36 písm. j/, l/, § 38 ods. 3 Trestného zákona, § 56 ods. 1 Trestného zákona k peňažnému trestu v sume 10.000,-(desaťtisíc) €. 

Podľa § 57 ods. 3 Trestného zákona mu súd ustanovuje pre prípad zmarenia peňažného trestu náhradný trest odňatia slobody v trvaní 4 (štyri) mesiace. 

odôvodnenie:

Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava IV podal na Okresný súd Bratislava IV dňa 25.04.2019 pod číslom 1Pv 446/18 návrh na schválenie dohody o vine a treste, ktorá bola uzavretá dňa 24.04.2019 medzi prokurátorom a obvineným Mgr. art. J. K..

Súd po preskúmaní dohody a spisového materiálu doručil návrh dohody procesným stranám. 

Obvinený Mgr. art. J. K. súhlasil, aby mu súd za tento trestný čin uložil peňažný trest vo výške 10.000,- eur a náhradný trest odňatia slobody v trvaní 4 mesiace.

Na verejnom zasadnutí obvinený po zákonnom poučení odpovedal na otázky v zmysle ust. § 333 ods. 3 Tr. por., či 

a/ rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste, odpovedal : áno 

b/ súhlasí, aby sa jeho trestná vec prejednala touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný súdny proces, odpovedal : áno 

c/ rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu, odpovedal: áno 

d/ bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť na slobodnú voľbu obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe 

obhajoby, odpovedal : áno 

e/ rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste, odpovedal: áno 

f/ rozumie právnej kvalifikácii skutku ako trestného činu, odpovedal : áno 

g/ bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktoré zákon ustanovuje za trestný čin jemu kladený za vinu, odpovedal: áno 

h/ sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchaný skutok, ktorý sa v návrhu dohody o vine a treste kvalifikuje ako určitý trestný čin, odpovedal: áno 

i/ súhlasí s navrhovaným trestom, trest prijíma a v ustanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu a ochrannému opatreniu a nahradí škodu v rozsahu dohody, odpovedal: áno 

j/ si uvedomuje, že ak súd prijme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne právoplatnosť vyhlásením, nebude možné proti tomuto rozsudku podať odvolanie, odpovedal: áno. 

Obvinený aj prokurátor navrhli uzavretú dohodu schváliť. 

Nakoľko uzavretá dohoda nie je zrejme neprimeraná, ani ju súd nepovažuje za nespravodlivú, súd návrh dohody schválil a vyhlásil rozsudok tak, ako bol uvedený v podanej dohode a ako je to uvedené o výrokovej časti rozsudku. 

Poučenie:

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/, a ods. 2 Tr. por.

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.