Osobný bankrot – konkurz po novom (od 01.03.2017) – stručný prehľad

1. Čo je osobný bankrot a čo je exekúcia?

Osobný bankrot (OB) je jednoduchý a rýchly spôsob ako sa zbaviť svojich dlhov a začať „od nuly“. OB je forma generálnej exekúcie, čo znamená, že konkurzný správca dlžníkovi predá všetok majetok, ktorý má a získané peňažne prostriedky rozdelí veriteľom dlžníka. 

V exekúcii exekútor vymáha od dlžníka jeho CELÝ DLH, spolu s trovami exekúcie a exekúcia sa skončí až úplným vymožením dlhu. Exekúcia môže trvať neobmedzený čas, aj celý život, dokonca dlh možno aj zdediť. Aj v prípade úplného vymoženia dlhu v exekúcii, ak má dlžník ďalší dlh, tak exekútor vymáha nový dlh opäť do celého vymoženia.
Hlavný rozdiel a výhoda OB oproti exekúcii je tá, že konkurzný správca rozpredá len ten majetok, ktorý dlžník má v čase vyhlásenia konkurzu a po čiastočnom uspokojení veriteľov z neho, až na výnimky VŠETKY DLHY DLŽNÍKA SA STÁVAJÚ VOČI DLŽNÍKOVI NEVYMÁHATEĽNÉ. Jedným z následkov OB je totiž oddlženie. Uvedené platí aj v prípade, že dlžník žiaden majetok nemá.

2. Pre koho je osobný bankrot výhodný?

OB je vhodný pre každého dlžníka, ktorý je fyzická osoba (aj podnikateľ) v exekúcii aspoň rok, ktorý nie je schopný plniť svoje záväzky t.j. splatiť svoje dlhy. Význam má OB však pre takého dlžníka, ktorý nemá žiaden majetok, alebo hodnota jeho dlhov prevyšuje hodnotu jeho majetku. V exekúcii totiž dlžník o svoj majetok príde tak či tak, no jeho dlhy sa tým aj tak nesplatia, kým v OB dlžník príde o celý svoj majetok, ale až na výnimky všetky dlhy dlžníka sa voči nemu stanú nevymáhateľné.

3. Ako vyhlásiť osobný bankrot?

Dlžník musí byť pri podaní návrhu na vyhlásenie OB súdu povinne zastúpený Centrom právnej pomoci (CPP). Práve do CPP musia viesť prvé kroky dlžníka, kde tento musí odovzdať požadované dokumenty ako životopis, zoznam majetku, atď. Zásadným je doklad o tom, že dlžník je v exekúcii. Všetko potrebné sa dlžník dozvie v CPP, kde ho jeho pracovníci nasmerujú na potrebné tlačivá a postup. CPP následné podá na súd návrh na vyhlásenie OB dlžníka. Na podanie návrhu na OB je dlžník povinný zložiť preddavok vo výške 500,- EUR. Ak nimi nedisponuje, tak CPP mu tieto prostriedky požičia.

4. Ako konanie osobného bankrotu prebieha?

Súd vyhlási OB najneskôr do 15 od doručenia návrhu, určí dlžníkovi správcu a rozhodne o jeho oddlžení. Vyhlásením konkurzu sa exekúcie zastavujú, okrem výnimiek – exekúcia na výživné a pod., čo znamená aj to, že zrážky zo mzdy nepokračujú. Po vyhlásení OB správca zisťuje majetok dlžníka, tento následne predá a výťažok z predaja majetku pomerne rozdelí veriteľom. Po tomto rozdelení výťažku, alebo zistení, že dlžník žiaden majetok nemá správca oznámením v Obchodnom vestníku konkurz ukončí.

5. Načo si dať pozor?

Dlžník musí mať pri OB poctivý zámer, čo napr. znamená, že sa snažil svoj dlh splatiť, snažil sa získať zamestnanie atď. Výslovne poctivý zámer dlžník nemá, ak napr. v návrhu na OB uviedol nepravdivú informáciu, bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa.

Poctivý zámer dlžníka je zásadný v tom smere, že veriteľ dlžníka má právo, v prípade nepoctivého zámeru dlžníka, domáhať sa na súde zrušenia oddlženia – zániku vymáhateľnosti dlhov dlžníka a to do 6 rokov od vyhlásenia konkurzu, čím sa vymáhateľnosť dlhov obnovuje.
OB však nezaniká vymáhateľnosť všetkých dlhov dlžníka, existujú výnimky
napr.:

pôžička 500,- EUR od CPP,  výživné na dieťa, pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním (náhrada škody spôsobená trestným činom).

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.