Preventívne protipožiarne kontroly – poučenie

Koncom roka sa v obciach realizujú preventívne protipožiarne kontroly. Ide o zákonnú povinnosť obce a majitelia rodinných domov sú povinní členom kontrolných skupín umožniť vstup do rodinných domov a poskytnúť im súčinnosť. Z dôvodu lepšej právnej orientácie členov kontrolných skupín ako aj majiteľov rodinných domov si zásadné zákonné ustanovenia môžete prečítať nižšie.

§ 23 ods. 1 písm. a/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly.

§ 24 ods. 1 písm. b/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v tomto zákone v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

§ 69 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Členovia kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa a fyzických osôb.

§ 14 ods. 1 písm. d/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Fyzická osoba je povinná umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky.

§ 42 ods. 1 Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä

a) dokumentácia ochrany pred požiarmi,

b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,

c) skladovanie horľavých látok,

d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia,

e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,

f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

§ 43 Vyhlášky č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej prevencii

Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiarov kontrolovaných stavieb v obci nevyžaduje kratšiu lehotu. 

§ 61 ods. 2 písm. b/  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Pokutu do 99 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že neumožní alebo sťaží vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly alebo iných opatrení na úseku ochrany pred požiarmi.

Článok si môžete stiahnuť tu
JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.