Volebná kampaň v uniformách DPO SR

Dňa 29.10.2022 sa konali komunálne voľby a voľby do VÚC. Tieto voľby neboli pre mňa ničím neobvyklé, až na jednu výnimku  – postrehol som, že do volených funkcií kandidovalo mnoho členov DPO SR. Členstvo v politickej strane nie je s členstvom v DPO SR vzájomne nezlučiteľné, tak ako je tomu napr. u sudcov, policajtov, vojakov atď.  Kandidatúra členov do volených funkcií je v zásade prijateľná, veď ide o aktívnych a čestných ľudí, ktorí aj mimo komunálnej politiky neustále preukazujú, že sú svojej obci a blížnym nápomocní a to bez nároku na odmenu a na úrok svojich rodín a voľného času.

Image by Pexels

Čo ale rozhodne nie je akceptovateľné  je využívanie, alebo skôr zneužívanie, názvu a uniformy DPO SR na politické – volebné ciele. S prekvapením som sledoval viacero kandidátov, ktorí sa o volené funkcie, resp. v kampani o ne, prezentovali v uniformách DPO SR alebo na svoje členstvo poukazovali, či dokonca sa hrdili tým, že ich kandidatúru podporuje priamo DPO SR. Takéto prejavy sú v rozpore so stanovami DPO SR, i keď tieto boli donedávna v otázkach politických žiaľ veľmi vágne. [1]

Aj na základe týchto poznatkov, bude nevyhnutné prikročiť ku komplexnejšej úprave stanov. Ako adekvátnu však možno označiť poslednú zmenu stanov DPO SR, reagujúcu aj na posledné komunálne voľby, schválenú Snemom DPO SR dňa 19.11.2022, v zmysle ktorej boli stanovy v čl. 4 ods. 2 písm. g/ upravené nasledovne:

„Člen má povinnosť nevyužívať meno organizácie, znak, zástavu, rovnošatu, hasičskú hodnosť na volebnú kampaň.„


Volebná kampaň je pritom dostatočným spôsobom zákonne definovaná. [2]

Nazdávam sa, že aj bez zmeny stanov, by každý člen mať vedieť vnútorne bezpečne rozpoznať, či je volebná (seba)prezentácia v uniforme a v mene DPO SR vhodná a správna.

JUDr. Adam Puškár, člen DHZ Stupava


[1]           čl. 1 ods. 1 stanov DPO SR
„Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky (ďalej len DPO SR) je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a zmene niektorých zákonov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a majetku vo všetkých formách vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami.“

čl. 4 ods. 2 písm. a/, písm. f/ stanov DPO SR
Člen má povinnosť:
a)
dodržiavať stanovy, plniť uznesenia a úlohy, ktorými je poverený príslušným orgánom DPO SR a zvyšovať si odborné vedomosti,
f)
chrániť znak, zástavu, rovnošatu, hasičskú hodnosť, vyznamenania, pečiatku, logo, majetok DPO SR a nepoškodzovať dobré meno organizácie.

[2]           § 2 zák. č. 181/2014 Z. z.  o volebnej kampani 
„(1) Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.
(2) Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.
(3) Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.“

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.