The controversy with the contribution of: Responding to the article entitled: The unlawful possession of clothes with mark Police may be heavily fined.

Dňa 11.09.2015 som na stránke pravnelisty.sk publikoval článok s názvom: Neoprávnená držba odevu s označením “Polícia”.

Ako reakciu na uvedený príspevok zverejnil dňa 30.09.2015 Ing. František Petrů, príslušník Policajného zboru, na rovnakej stránke svoj príspevok s názvom „Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením Polícia hrozí pokuta“.

policia

Autor Ing. František Petrů sa vo svojom príspevku stotožnil s mojím názorom, že priestupok podľa § 47 ods. 1 písm. i/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, teda porušenie zákazu používať označenie “Policajný zbor” alebo “Polícia” alebo zákazu používať služobnú rovnošatu Policajného zboru, ktorý je ustanovený v osobitnom zákone, možno spáchať aj neverejne.

Na druhej strane autor článku vyjadril nesúhlas s mojím názorom, že už len neoprávnená držba či vlastníctvo odevu s takýmto označením je protizákonné a možno ho sankcionovať. Svoje tvrdenie autor článku založil na gramatickom výklade zákonného ustanovenia tohto priestupku, pričom autor článku vyjadril názor, že zákonodarca v predmetnom ustanovení zákona vyžaduje od páchateľa prejaviť snahu o použitie predmetného označenia, čo je kategoricky uvedené v samotnom predmetnom ustanovení „kto poruší zákaz používať označenie“.

S uvedeným tvrdením sa podľa môjho názoru nemožno stotožniť. Kľúčovým pre pochopenie uvedenej problematiky je jej skúmanie logickým ale najmä gramatickým výkladom príslušných ustanovení tohto priestupku.

§ 81 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky a na vozidle používať označenia “Policajný zbor” alebo “Polícia” vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.

Z uvedeného je zrejmé, že ex lege je zakázané používať na odeve označenie Slovom „použiť“ mal v tomto prípade zákonodarca na mysli neoprávnene použitie označenia „Polícia“ na odeve, čomu prisvedčuje aj názov § 81 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore „Zákaz používať označenia “Policajný zbor” a “Polícia” a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru“. Autor článku podľa môjho názoru nesprávne vyvodzuje záver, že zákonné ustanovenie „…zakazuje sa na odeve používať označenie “Polícia““ znamená, že je zakázané používať odev s označením “Polícia”, napríklad jeho verejným nosením. V takomto prípade by ale definícia tohto priestupku musela znieť napr. takto:

Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa používať odev s označením “Policajný zbor” alebo “Polícia” vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.

V takomto prípade by bola situácia jasná a porušením zákona by bolo len používanie takéhoto odevu, t.j. jeho nosenie, či už verejné alebo neverejné. Vzhľadom na zákonné znenie § 81 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore je situácia iná – zákonodarca výslovne zakazuje používať označenie “Polícia” na odeve, čo je nepochybne širší zákaz než len zákaz používať odev s označením “Polícia”. Použitie označenia “Polícia” na odeve je možné už len vyobrazením tohto označenia na odeve, pričom sa nevyžaduje takýto odev použiť iným spôsobom. Zákon zakazuje už len samotné použitie označenia „Polícia“ na odeve a nie až použitie takto označeného odevu a preto na naplnenie skutkovej podstaty priestupku podľa môjho názoru stačí aj neoprávnené vlastníctvo alebo držba takéhoto odevu. „Použiť“ v tomto prípade znamená vyobraziť, resp. mať vyobrazené označenie „Polícia“ na odeve.

Zákaz používať na odeve označenie “Polícia” je zásadným spôsobom iný zákaz než zákaz používať odev s označením “Polícia”.

Zákaz používať na odeve označenie “Polícia” možno porušiť použitím označenia “Polícia“ na odeve, k čomu stačí vlastníctvo takéhoto odevu podľa § 81 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore. Vlastníctvo či držba odevu s označením „Polícia“, napr. predajcom armyshopu alebo jeho zákazníka zakladajú protiprávnosť takéhoto konania, nakoľko k porušeniu zákazu používať označenie „Polícia“ na odeve došlo už len tým, že na odeve je takéto označenie neoprávnene použité. Porušenie tohto zákazu je následne sankcionované podľa § 47 ods. 1 písm. i/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Bližšie by uvedenú problematiku mohli osvetliť dôvodové správy napr. k zákonu o priestupkoch či zákonu o Policajnom zbore, avšak tie sa v podstate touto otázkou širšie nezaoberajú, preto bude zrejme nevyhnutné počkať na rozhodovaciu prax súdov v týchto otázkach.

Uvedený článok bol publikovaný aj na právnom portály pravnelisty.sk

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a414-este-k-teme-neopravnenej-drzby-odevu-s-oznacenim-policia

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.