Vedenie hasičských vozidiel bez EČV je nezákonné

U niektorých zásahových vozidiel dobrovoľných hasičských zborov obcí v súčasnej dobe nastala nepríjemná situácia, kedy tieto vozidlá nemajú na prechodné obdobie tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Čo táto zmena znamená pre obec, prípade strojníka takéhoto vozidla? Bez pripevnenej tabuľky s EVČ je samozrejme jazda s takýmto vozidlom zakázaná. [1]

Stupeň nebezpečnosti takéhoto protiprávneho konania preukazuje aj to, že vedenie vozidla bez EČV je podľa cestného zákona porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. [2]

Za takýto priestupok možno uložiť vodičovi pokutu od 60 eur do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov.[3] Na dôvažok je potrebné uviesť, že pokutu neriskuje len vodič takéhoto vozidla ale aj obec a to v značnej výške do 3.500,- eur. [4]

Jazdu s vozidlom bez EČV teda v zásadne nie je správne ani zákonné vykonávať, nakoľko sa postihu vystavuje nie len vodič – strojník takéhoto vozidla ale aj sama obec, pretože takéto vozidlo nie je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Potencionálnou výnimkou môže byť napr. situácia kedy DHZO disponuje vozidlom s AED a zboru bol ohlásený prípad osoby so zastavením činnosti srdca, pričom záchranná služba by mala neporovnateľne dlhší čas dojazdu, ako vozidlo DHZO bez EČV. V takomto prípade by bolo možné uvažovať o aplikácii inštitútu krajnej núdze, ktorá vylučuje protiprávnosť takéhoto konania, avšak len za situácie, že  nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak. [5]

JUDr. Adam Puškár, člen DHZ Stupava


[1]           § 123 ods. 5 zák. č. 8/2009 z. z. o cestnej premávke
Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

[2]           § 137 ods. 2 písm. n/ zák. č. 8/2009 z. z. o cestnej premávke
Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením alebo umiestnením na vozidle tomuto zákonu, alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu.

[3]           § 22 ods. 2 písm. f / zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

[4]           § 138 ods. 1 písm. a/ zák. č. 8/2009 z. z. o cestnej premávke
Orgán Policajného zboru uloží pokutu do 3 500 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu použilo vozidlo, ktoré vrátane nákladu nespĺňa podmienky na cestnú premávku ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

[5]           § 2 ods. 2 písm. b/ zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.