Články

Preventívne protipožiarne kontroly – poučenie

Koncom roka sa v obciach realizujú preventívne protipožiarne kontroly. Ide o zákonnú povinnosť obce a majitelia rodinných domov sú povinní členom kontrolných skupín umožniť vstup do rodinných domov a poskytnúť im súčinnosť. Z dôvodu lepšej právnej orientácie členov kontrolných skupín ako aj majiteľov rodinných domov si zásadné zákonné ustanovenia môžete…

Celý článok

Odsudzujúci rozsudok slovenského herca Jána Koleníka

Text rozsudku, ktorým bol známy slovenský herec Ján Koleník odsúdený pre spáchanie prečinu daňového podvodu podľa § 277a ods. 1 Trestného zákona.  Spisová značka:                       3T/34/2019 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY  Okresný súd Bratislava IV, samosudcom JUDr. Ivanom Almanom v…

Celý článok

Policajt v zásade nesmie streľbou zastavovať unikajúce vozidlo

Slovenskí policajti pravidelne zastavujú unikajúce motorové vozidlá streľbou na ne. Tieto prípady sa nevyhnutne neraz končia nešťastne či tragicky. V odborných diskusiách policajti najčastejšie argumentujú tým, že takéto oprávnenie policajt výslovne má; a majú pravdu. § 61 ods. 1 písm. f/ zák. č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore („ZPZ“): „Policajt je oprávnený použiť zbraň…

Celý článok

Obžaloba na policajta, ktorý strieľal na auto a usmrtil 17 ročného Tomáša

Dňa 18.06.2017 medzi mestom Nová Baňa a obcou Hronský Beňadik, časť Psiare policajná hliadka prenasledovala motorové vozidlo, ktoré odmietlo zastaviť. Následne policajt vystrelil zo zbrane na vozidlo a strela usmrtila 17 ročného Tomáša, ktorý sa vo vozidle nachádzal, ale toto neriadil a vodiča žiadal, aby vozidlo zastavil. Vyšetrovateľ Inšpekcie Ministerstva vnútra SR strieľajúceho…

Celý článok

Polícia SR šíri dezinformácie o očkovaní

         Dňa 08.10.2019 vydala Polícia SR kontroverzné stanovisko, ktoré zverejnila na svojom Facebookovom profile, v ktorom reagovala na nedávny prípad, ktorý sa stal v Českej republike, kde bolo maloleté dieťa infikované tetanom. V tomto stanovisku Polícia SR uviedla, že v prípade odmietnutia povinného zaočkovania dieťaťa môže ísť zo…

Celý článok

Písanie článkov má zmysel, pretože už pomohli všeobecne zlepšiť právnu situáciu

Naša kancelária pravidelne zverejňuje rôzne články zo sveta práva, za účelom lepšej orientácie verejnosti v právnych otázkach. Avšak niektoré články pomohli nie len v konkrétnych prípadoch ale už aj vo všeobecnej rovine. Zhodou okolností sa oba články týkajú policajnej problematiky.  1, Vymyslený priestupok za nenosenie občianskeho preukazu Najzásadnejší článok našej kancelárie: Zákonná…

Celý článok

Pokuta 800,- eur pre hasiča ponáhľajúceho sa na zásah nebola správna

Značný spoločenský ohlas získal prípad hasiča, ktorý  pri ceste na zásah prekročil maximálnu povolenú rýchlosť o 64km/hod. a polícia mu udelila pokutu 800,- eur.   Hasič Jozef je členom Dobrovoľného hasičského zboru obce Veľké Kostoľany, na pozícii strojník – vodič. Z tohto dôvodu musí pravidelne absolvovať kondičné jazdy, musí mať potvrdenie o…

Celý článok

Nepresný článok Hospodárskych novín o osobných bankrotoch mafiánov

Hospodárske noviny dňa 20.05.2019 zverejnili článok „Slovenskí mafiáni si riešia osobné bankroty z väzenia“. Uvedený článok obsahuje viacero neprasných informácií, ktoré je potrebné uviesť na pravú mieru.  V predmetnom článku sa napr. uvádza: „Inštitút osobného bankrotu využívajú i najväčší zločinci Slovenska. Od marca 2017, keď štát výrazne zjednodušil pravidlá osobných bankrotov,…

Celý článok

Urážka policajta nie je priestupkom

Úvod Môže byť policajt postihnutý – poškodený pri priestupku proti občianskemu spolunažívaniu napr. tým, že ho niekto slovne urazí? Napriek niektorým teoretickým názorom a úvahám treba konštatovať, že nie. Objekt uvedeného priestupku sa totiž nevzťahuje na verejných činiteľov, pri výkone ich činnosti.  § 49 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb….

Celý článok

Hasičské tajomstvo – povinnosť hasiča zachovávať mlčanlivosť

Povinnosť hasiča zachovávať mlčanlivosť je verejnosti menej známa skutočnosť. Všeobecná definícia hasičského tajomstva je uvedená v § 70 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi: Povinnosť mlčanlivosti (1) Osoby poverené plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme…

Celý článok

Advokátske tajomstvo – povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť

Povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť je spolu s povinnosťou advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta jednou zo zásadných povinností advokáta pri výkone svojej činnosti. Stručne je advokátske tajomstvo zákonne definované nasledovne: „Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie.“ Táto povinnosť…

Celý článok

Policajt má menšie právo ako zločinec – nemôže si vyhotoviť kópiu spisu

Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (ďalej len „Zákon“) upravuje najmä štátu službu policajtov a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby. Prirodzene, aj konanie o prepustení policajta zo služobného pomeru…

Celý článok

Povinné očkovanie a jeho odmietnutie z pohľadu práva (3/3)

Kontroverzný rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Szd 1/2013 Zásadným sa však v problematike sankcií povinného očkovania javí uvedený kontroverzný rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Szd 1/2013. Senát tu konštatoval, že rodič nemá právo rozhodovať o odmietnutí povinného očkovania dieťaťa, nakoľko v tomto prípade sú záujmy zástupcu a zastúpeného v kolízii a rozhodnúť…

Celý článok

Povinné očkovanie a jeho odmietnutie z pohľadu práva (2/3)

Ak chceme hovoriť o právnej možnosti obrany proti povinnému očkovaniu, treba vychádzať zo skutočnosti, že tu neexistuje len legislatívna povinnosť dotknutých fyzických osôb podrobiť sa povinnému očkovaniu. V súlade s touto povinnosťou má práve štátna moc zásadnú povinnosť zabezpečiť spôsob a realizáciu povinného očkovania predovšetkým vo vzťahu k ochrane života…

Celý článok

Povinné očkovanie a jeho odmietnutie z pohľadu práva (1/3)

Súčasný právny stav Povinné očkovanie je v súčasnosti široko diskutovanou témou, no z mediálnych výstupov možno badať určitú jednostrannosť v záujme povinného očkovania a vôbec sa neuvádzajú možné zdravotné riziká očkovania. Povinné očkovanie je v SR pomerne rozsiahle a radí našu krajinu do menšiny európskych krajín, v ktorých je očkovanie povinné, nakoľko v Európe (zatiaľ) prevláda trend očkovania…

Celý článok

Osobný bankrot – konkurz po novom (od 01.03.2017) – stručný prehľad

1. Čo je osobný bankrot a čo je exekúcia? Osobný bankrot (OB) je jednoduchý a rýchly spôsob ako sa zbaviť svojich dlhov a začať „od nuly“. OB je forma generálnej exekúcie, čo znamená, že konkurzný správca dlžníkovi predá všetok majetok, ktorý má a získané peňažne prostriedky rozdelí veriteľom dlžníka.  V exekúcii exekútor vymáha od dlžníka...

Celý článok

Bezpečnostná prehliadka a zákonnosť z nej získaných dôkazov

V aktuálnom čísle 8-9 Justičnej revue môžete nájsť rozsiahly článok advokáta JUDr. Adama Puškára k téme bezpečnostných prehliadok. Názov: Bezpečnostná prehliadka a zákonnosť z nej získaných dôkazov Synopsa: Autor sa zaoberá inštitútmi osobnej a tzv. bezpečnostnej prehliadky, ich charakteristikami, podmienkami na ich vykonanie, vzájomnými vzťahmi, možnou protiprávnosťou takýchto prehliadok a...

Celý článok

Hluční susedia

Vedeli ste o tom, že súd môže nariadiť predať byt Vášho hlučného suseda?   Problémy s nadmerne hlučnými susedmi nie sú v súčasnej dobe ničím neobvyklým. Hlukom dotknutí ľudia sa však mnohokrát nevedia domôcť ochrany svojich práv a preto si v nasledovnom článku rozoberieme základné východiská ochrany pred nadmerne hlučnými susedmi. 1, Polícia – oznámenie...

Celý článok

Obchodník nemôže odmietnuť platbu 500 eurovou bankovkou

Mnohým platiacim zákazníkom sa už neraz stalo, že predávajúci odmietol prijať platbu za tovar alebo služby, keď zákazník chcel platiť bankovkou vysokej hodnoty, resp. bol značný nepomer medzi hodnotou tovaru a nominálnou hodnotou bankovky. V spoločnosti pretrvávajú isté mýty, že predávajúci je oprávnený odmietnuť takúto bankovku prijať v prípade ak je jej hodnota...

Celý článok

Pri reklamácii tovaru nepotrebujete jeho obal ani doklad o kúpe

Mnoho spotrebiteľov (zákazníkov) už zažilo situáciu, kedy sa pokúšali reklamovať vadný výrobok u predajcu, no tento sa ich reklamáciou odmietol zaoberať, pretože výrobok už nebol v originálnom obale (krabici). Takéto konanie predajcu je však v rozpore s viacerými zákonmi, pretože žiaden právny predpis neukladá zákazníkovi povinnosť, aby počas záručnej doby skladoval aj originálny obal...

Celý článok

Manuál ako postupovať v prípade zastrelenia Vášho psa poľovníkom

I. Poľovník (člen poľovníckej stráže) je oprávnený usmrtiť psa nie len v prípade ak je tento pes nebezpečný a napr. na niekoho útočí ale aj bez konkrétneho dôvodu – niekedy stačí len prítomnosť voľne sa pohybujúceho psa v lese. § 29 ods. 1 písm. f/ zák. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve Člen poľovníckej...

Celý článok

Polemika s príspevkom: Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu označením Polícia hrozí pokuta

Dňa 11.09.2015 som na stránke pravnelisty.sk publikoval článok s názvom: Neoprávnená držba odevu s označením "Polícia". Ako reakciu na uvedený príspevok zverejnil dňa 30.09.2015 Ing. František Petrů, príslušník Policajného zboru, na rovnakej stránke svoj príspevok s názvom „Reakcia na článok s názvom Za neoprávnenú držbu odevu s označením Polícia hrozí pokuta“....

Celý článok

Policajt vás nie je oprávnený bezdôvodne legitimovať

Značného ohlasu verejnosti sa dostalo prípadu advokátky Zuzany Candigliotovej z ČR a  rozsudku Krajského súdu v Brne zo dňa 24.9.2015, sp. zn. 30A 17/2015,  ktorý jej dal v plnom rozsahu za pravdu. O skutočnosti, že zákonná povinnosť nosiť občiansky preukaz pri sebe neexistuje či že bezdôvodné osobné prehliadky sú nezákonné sme už písali...

Celý článok

Vozidlá s vypnutými majákmi majú pri čerpaní PHM prednosť

Informácia, ktorá uniká pozornosti motoristickej verejnosti a vodičov pritom môže stáť za takýto priestupok nemalú pokutu. § 40 ods. 1 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke definuje: zvláštne výstražné znamenie - typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou. vozidlo s právom prednostnej jazdy - také vozidlo, ktorého...

Celý článok

Postrehy zo Slovenska – rozhovor Adama Puškára pre viedenský časopis KULTURNÍ KLUB

Nasledujúci rozhor bol uverejnený v časpise KULTURNI KLUB, číslo 9-10 2015 Západné Slovensko Bratislava, Slovenská advokácia Univ. JUDr. Adam Puškár, advokát, osobnosť práva, obhajca spravodlivosti, občianskych a ľudských práv a slobôd, Bratislava Vážený pán doktor, oslovujem Vás v mene šéfredaktorky Klubu, časopisu Čechov a Slovákov vo Viedni, Ing. Heleny Baslerovej. Odovzdávam Vám pozdrav a prosím...

Celý článok

Právo starých rodičov na styk s dieťaťom

V praxi sa vyskytujú situácie, kedy je jedným z rodičov dieťaťa bezdôvodne a neoprávnene bránené v stretávaní sa starých rodičov s dieťaťom (vnukom). Novela zákona o rodine č. 175/2015 Z.z., účinná od 1.1.2016 prináša vo vzťahu starý rodič – dieťa niektoré zásadné zmeny v prospech starých rodičov aj dieťaťa. Ilustračný obrázok: zdroj 1, Záujem dieťaťa – vytváranie vzťahov...

Celý článok

Za neoprávnenú držbu odevu s označením „Polícia“ hrozí vysoká pokuta

Každý si môže bezproblémovo v armyshopoch zakúpiť tričko či iné odevy s nápisom „Polícia“, prípade si ich objednať na internete ako napr. v týchto eshopoch 1, 2, 3, 4, 5. Málokto z majiteľov takýchto odevov však vie, že už len za ich vlastníctvo či držbu a nie len ich verejné nosenie hrozí pokuta až...

Celý článok

Je inšpekcia ministerstva vnútra nezákonný orgán? (článok obsahuje celý text rozhodnutia Najvyššieho súdu SR)

Značného ohlasu sa dostalo mediálnym informáciám o rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, v ktorom predseda senátu Štefan Harabin označil Sekciu kontroly a inšpekčnej služby MV SR (ďalej len Inšpekcia) za nezákonný orgán, čo malo priamy dôsledok v rozhodovanom prípade ale môže mať ďalekosiahle následky aj v iných prípadoch. V medializovanom prípade rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, sp. zn....

Celý článok

Vodič motocykla je povinný mať zo zákona prilbu na hlave

V motocyklistickej verejnosti sa stále objavujú názory, že vodič motocyklu nemusí mať počas jazdy na motorke na hlave ochrannú prilbu. Takéto konanie je v súčasnosti v rozpore so zákonom a motorkár zaň môže byť sankcionovaný pokutou vo výške  50,- EUR. Informácia, že motorkár nemusí počas jazdy mať na hlave prilbu nie je absolútne nepravdivá,...

Celý článok

Stáčanie kilometrov na aute je na Slovensku trestný čin

Úmyselné znižovanie stavu najazdených kilometrov na počítadle kilometrov motorového vozidla tzv. „stáčanie“ je v SR rozšírený jav. Stáčanie kilometrov dosiahlo u nás obludné rozmery, najmä v súvislosti s množstvom často pochybných autobazárov. Podľa informácií z roku 2014 má na Slovensku stočené kilometre takmer polovica jazdených vozidiel. Dávno však už neplatí presvedčenie, že autá zo západu,...

Celý článok