Cenník právnych služieb

Cenník za poskytovanie právnych služieb sa určuje buď podľa vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb alebo na základe dohody s klientom. Pri zmluvnej odmene sa prihliada na zložitosť právneho problému, počet úkonov, ktoré bude treba vo veci vykonať, náročnosť prípadu atď. Pre každého klienta sa snažíme nájsť optimálny a cenovo dostupný model poskytovania právnych služieb. V odôvodnených prípadoch, najmä z oblasti rodinného práva a pri zastupovaní poškodeného v trestnom konaní, poskytujeme právne služby za zníženú odmenu.

Konkrétny cenník môže byť určený

nasledujúcimi spôsobmi po vzájomnej dohode s klientom

paper101 Tarifná odmena

Sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo práva a počtu úkonov právnej služby, ktoré v danom prípade advokát vykonal. Odmena za úkon sa vypočíta podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

event8 Paušálna odmena

Uvedený druh odmeny sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, prípadne za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

simple14 Hodinová odmena

Tento spôsob výpočtu odmeny pozostáva z počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby od 50€/hod., v závislosti od zložitosti a náročnosti prípadu.

circular8 Podielová odmena

V tomto prípade sa odmena dohodne vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Nárok na odmenu advokátovi vzniká až úspešným ukončením konania z podielu na hodnote veci.