Vypaľovanie ale aj spaľovanie trávy a konárov je zakázané

Najmä záhradkári sa v jarných mesiacoch často zbavujú nepotrebného biologického odpadu zo svojich záhrad, napríklad porastov, tráv, lístia ich vypaľovaním či spaľovaním.

Vypaľovaním porastov sa rozumie ich likvidácia ohňom a to v mieste ich rastu. Takéto konanie však vyslovene zakazuje zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.[1] Za porušenie zákazu vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov hrozí fyzickej osobe pokuta do 331 eur a právnickej osobe do 16.596 eur.[2] Vypaľovanie je zakázané najmä z dôvodu možného rozšírenia kontrolovaného horenia až do požiaru ako aj z dôvodov ekologických.

 

Naproti tomu spaľovaním porastov je ich likvidácia ohňom na inom mieste, ako v mieste, kde tento porast bol fyzicky zakorenený, resp. kde pôvodne rástol a to zväčša v plechovom sude alebo v ohnisku. Aj takéto konanie – spaľovanie biologického odpadu je protizákonné a to podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý zakazuje biologicky rozložiteľný odpad zneškodňovať spaľovaním. [3] Za porušenie toho zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta do 1.500 eur a právnickej osobe pokuta od 4.000 eur do 350.000 eur.
[4] Dôvod, pre ktorý je spaľovanie zakázané je predovšetkým ten, že pri ňom dochádza do ovzdušia k uvoľňovaniu pre zdravie nebezpečných látok ale aj preto, že rovnako ako spaľovanie poškodzuje životné prostredie a zabíja užitočné mikroorganizmy a spôsobuje mnohé ďalšie negatívne následky pre človeka i prírodu.

Nie len záhradkári by preto mali mať vždy na zreteli, že vypaľovanie ako aj spaľovanie odpadu zo záhrad je protizákonné a sankcionované vysokými pokutami. Biologicky rozložiteľný odpad nie je možné ani ukladať na skládke ale možno ho napr. zhodnotiť kompostovaním.


[1] § 8 písm. a/ zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

§ 14 ods. 2 písm. b/ zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
Fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

[2] § 59 ods. 2 písm. j/ zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
Krajské riaditeľstvo alebo okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
§ 61 ods. 4 písm. f/ zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
Pokarhanie alebo pokutu do 331 eur možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu

[3] § 13 písm. g/ odst. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Zakazuje sa zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b)

[4]  § 115 ods. 2 písm. a/ zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Za priestupok podľa § 13 písm. g/ odst. 2 možno uložiť pokutu do 1 500 eur
§ 117 ods. 6 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13

 

 

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.