The unlawful possession of clothes with mark Police may be heavily fined.

Každý si môže bezproblémovo v armyshopoch zakúpiť tričko či iné odevy s nápisom „Polícia“, prípade si ich objednať na internete ako napr. v týchto eshopoch 1, 2, 3, 4, 5. Málokto z majiteľov takýchto odevov však vie, že už len za ich vlastníctvo či držbu a nie len ich verejné nosenie hrozí pokuta až do výšky 500 eur. Uvedený zákaz a sankcie za jeho porušenie vyplývajú z platných zákonov SR.

policia

§47 ods. 1 písm. i/ 372/1990 Zb.o priestupkoch Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať označenie “Policajný zbor” alebo “Polícia” alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone.

Podľa zákona o priestupkoch pritom za spáchanie takéhoto priestupku možno uložiť pokutu do výšky 500 eur. Všimnime si, že na naplnenie skutkovej podstaty tohto priestupku zákon nevyžaduje jeho spáchanie verejne. Ak má byť nejaké konanie označené za priestupok, ktorý možno spáchať len verejne, tak zákonodarca by prirodzene  podmienku verejnosti výslovne vyjadril v definícii takéhoto priestupku.

Tak je tomu  napr. pri § 47 ods. 1 písm. h/ 372/1990 Zb.o priestupkoch Priestupku sa dopustí ten, kto nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím.

alebo podľa § 47a ods. 1 písm. a/ 372/1990 Zb.o priestupkoch Priestupku extrémizmu sa dopustí ten, kto použije na verejnosti písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd.

V takom prípade by podmienka spáchania priestupku na verejnosti. musela byť definovaná  napr. nasledovne: „Priestupku sa dopustí ten, kto verejne poruší zákaz používať označenie “Policajný zbor” alebo “Polícia” alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone.“

Ustanovenie § 47 ods. 1 písm. i/ 372/1990 Zb.o priestupkoch odkazuje na osobitný zákon, ktorým je zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore.

§ 81 zákona č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore Zákaz používať označenia “Policajný zbor” a “Polícia” a zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru

  1. Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky a na vozidle používať označenia “Policajný zbor” alebo “Polícia” vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.
  2. Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu Policajného zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou Policajného zboru.
  3. Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Policajný zbor. Na konanie a rozhodovanie o výnimke sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Ani zákon o PZ nezakazuje používať označenie “Policajný zbor” a “Polícia” a používať služobnú rovnošatu len verejne, z čoho vyplýva, že uvedený zákaz platí všeobecne a tým pádom aj na neverejné konanie, ktorého porušenie je následne sankcionované podľa § 47 ods. 1 písm. i/ 372/1990 Zb.o priestupkoch. Možno teda uzavrieť, že priestupkom je už len samotná neoprávnená držba odevu s označením „Polícia“.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že podľa § 47 ods. 1 písm. j/, k/ 372/1990 Zb.o priestupkoch je pokutou do 500 eur rovnako sankcionovaný priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto poruší zákaz používať označenie “colná správa” alebo označenie, ktoré môže byť zameniteľné s týmto označením, zákaz používať služobnú rovnošatu colníka alebo odev, ktorý môže byť zameniteľný so služobnou rovnošatou colníka, alebo zákaz používať služobný preukaz colníka, služobný odznak colníka alebo preukaz alebo odznak, ktorý môže byť zameniteľný so služobným preukazom colníka alebo so služobným odznakom colníka, ustanovený v osobitnom predpise alebo ten, kto poruší zákaz používať označenie “súdny exekútor“, “exekútorský úrad” alebo od nich odvodené tvary slov alebo používať označenia “výkon rozhodnutia”, “exekúcia” alebo “exekučná činnosť” alebo od nich odvodené tvary slov ustanovený v osobitnom predpise.

Na základe nášho článku bola spracovaná reportáž na tému “Za neoprávnenú držbu odevu s označením „Polícia“ hrozí vysoká pokuta” pre televíziu TA3:

http://www.ta3.com

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.