The vehicles with turned off flashing beacons have the fueling priority

Informácia, ktorá uniká pozornosti motoristickej verejnosti a vodičov pritom môže stáť za takýto priestupok nemalú pokutu. § 40 ods. 1 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke definuje:

zvláštne výstražné znamenie – typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou.

vozidlo s právom prednostnej jazdy – také vozidlo, ktorého vodič, pri plnení špeciálnych úloh používa zvláštne výstražné znamenia.

policajne auto

Výpočet vozidiel s právom prednostnej jazdy je v zákone o cestnej premávke pomerne široký.

§ 40 ods. 2 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke Vozidlá s právom prednostnej jazdy sú vozidlá:

 1. ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a civilnej ochrany obyvateľstva, ktoré určí príslušný minister,
 2. Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby a banskej záchrannej služby pri plnení úloh spojených so záchranou života a zdravia osôb alebo materiálnych hodnôt,
 3. Slovenskej informačnej služby, ktoré určí riaditeľ Slovenskej informačnej služby,
 4. Národnej rady Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
 5. vlády Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
 6. Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pri preprave ústavných činiteľov alebo členov zahraničných delegácií a pri plnení úloh spojených s takou prepravou,
 7. Ústavného súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
 8. Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
 9. Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pri preprave jeho predsedu,
 10. Národného bezpečnostného úradu pri preprave jeho riaditeľa,
 11. Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri preprave generálneho prokurátora,
 12. obecnej polície, ktoré určí obec.

Tento zoznam nie je konečný, nakoľko Ministerstvo vnútra môže podľa § 40 ods. 3 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v osobitných prípadoch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku, na základe písomnej žiadosti vydať povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení aj na iných vozidlách, ako sú uvedené v predchádzajúcom odseku.

Zásadným je však § 40 ods. 11 zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ktorý ustanovuje: Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza, majú pri čerpaní pohonných látok prednosť; pritom nemusia používať zvláštne výstražné znamenie.

Z uvedeného vyplýva, že každé vozidlo s právom prednostnej jazdy má pri čerpaní pohonných látok prednosť, pričom zvláštne výstražné znamenie nemusí používať, t.j. stačí, aby takéto motorové vozidlo bolo majákom len vybavené. I keď je zrejmý dobrý úmysel zákonodarcu, je otázne, či je takéto riešenie nevyhnutné, správne a ústavne konformné a to tým viac, že mnoho vozidiel s právom prednostnej jazdy nie sú vozidlá orgánov verejnej moci ale vozidlá súkromné, napr. podnikateľských subjektov.

I keď nie je známy prípad, že by polícia takéto konanie sledovala či sankcionovala, faktom zostáva, že za takýto priestupok hrozí páchateľovi pokuta až do výšky 100 eur.

Na základe nášho článku bola spracovaná reportáž na tému “Vozidlá so zapnutými majákmi majú pri čerpaní PHM prednosť” pre televíziu TA3:

http://www.ta3.com

JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.