Advokátske tajomstvo – povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť

Povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosťadvokátske tajomstvo a výnimky z neho

Povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť je spolu s povinnosťou advokáta chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta jednou zo zásadných povinností advokáta pri výkone svojej činnosti. Stručne je advokátske tajomstvo zákonne definované nasledovne:

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie.“ Táto povinnosť je pritom časovo neohraničená a trvá aj po ukončení prevádzkovania advokácie.

Mlčanlivosť advokáta však nie je absolútna a existuje niekoľko výnimiek:

1, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Podľa tohto zákona je advokát povinnou osobou, čo znamená, že sa v určitých situáciách nemôže dovolávať povinnosti mlčanlivosti a je povinný poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke informácie, doklady a pod.

2, zbavenie mlčanlivosti zo strany klienta

Advokáta môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti aj jeho klient, avšak aj napriek takémuto pozbaveniu mlčanlivosti je advokát mlčanlivosť povinný zachovávať, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta. Usúdenie, či zbavenie povinnosti mlčanlivosti je na neprospech klienta je pritom výsostným právom advokáta.

Najvyšší súd SR napr. v rozsudku sp. zn. 2 To 12/2013 konštatoval nasledovné:

Okolnosť, či pozbavenie povinnosti mlčanlivosti je v neprospech klienta, predpokladanú ustanovením § 23 ods. 3 Zákona o advokácii, ponecháva tento zákon formuláciou „ak usúdi“ na úvahu advokáta, ktorá nie je preskúmateľná orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom.“

3, spolupracovníci advokáta

Povinnosť mlčanlivosti advokát pochopiteľne nemá k svojím zamestnancom, či k iným spolupracujúcim advokátom, nakoľko tieto osoby sú samy viazané mlčanlivosťou.

4, spor s klientom

Prípadný spor medzi advokátom a klientom je rovnako dôvod pre ktorý advokát nemá priamo zo zákona povinnosť mlčanlivosti. Napr. v prípade nahradenia faktúry za poskytnuté právne služby by s povinnosťou mlčanlivosti advokát nemohol úspešne klienta žalovať, nakoľko by nemohol predkladať žiadne dôkazy ani podať žalobu. Avšak advokát nemôže postúpiť svoju pohľadávku voči klientovi na inú osobu, nakoľko takýmto konaním by porušil povinnosť mlčanlivosti.

Rozhodnutie III. Disciplinárneho senátu SAK, sp.zn. DS III.-702/07:3063/2007:

„Advokát, ktorý po ukončení zastupovania klienta a po vzniku konfliktu ohľadom úhrady trov právneho zastúpenia postúpi pohľadávky voči svojmu bývalému klientovi inému subjektu, pričom v zmluvách o postúpení pohľadávky označí svojho klienta, o aký druh právneho zastupovania sa jednalo, ako aj výšku trov právneho zastúpenia, bez toho, aby klient pozbavil advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené v ust. § 23 ods. 1 zákona o advokácii.“

5, disciplinárne konanie

V prípade disciplinárneho konania proti advokátovi, tento nemá povinnosť  mlčanlivosti a je povinný komore poskytovať súčinnosť.

6, povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

Podľa § 341 Trestného zákona

„Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu alebo trestného činu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

Pri tomto bode sa však vyžaduje, aby sa advokát o týchto skutočnostiach dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie a nie pri samotnom výkone obhajoby, nakoľko podľa § 36 ods. 3 Trestného poriadku „Obhajca nemôže byť vypočúvaný ako svedok o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone obhajoby.“

K tomu napr. uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 To 1/2012

„Výnimka z povinnosti zachovávať mlčanlivosť ustanovená v § 23 ods. 9 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a v § 129 ods. 3 Tr. por. sa týka zákonom uloženej povinnosti prekaziť prípravu alebo páchanie trestného činu uvedeného v § 341 Tr. zák., ak sa advokát o tejto skutočnosti dozvie v súvislosti s výkonom advokácie. Ustanovenie § 36 ods. 3 veta druhá Tr. por. tým nie je dotknuté (t.j. ak ide o skutočnosti, ktoré sa advokát dozvedel pri samotnom výkone obhajoby, nie len v súvislosti s jej výkonom).“

Zákonná úprava advokátskeho tajomstva:

§ 23 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii

(1) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie, ak osobitný predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu neustanovuje inak.

(2) Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.

(3) Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je v neprospech klienta.

(4) Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, ak je táto osoba sama povinná zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.

(5) Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom.

(6) Advokát sa nemôže dovolávať povinnosti zachovávať mlčanlivosť v disciplinárnom konaní podľa tohto zákona. Podrobnosti určí disciplinárny poriadok komory.

(7) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj počas pozastavenia výkonu advokácie, ako aj po vyčiarknutí advokáta zo zoznamu advokátov.

(8) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa rovnako vzťahuje na

a) zamestnancov advokáta, zamestnancov verejnej obchodnej spoločnosti, zamestnancov komanditnej spoločnosti alebo zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným,

b) iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb,

c) členov orgánov komory a jej zamestnancov ( § 66 ods. 4).

(9) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

(10) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitného predpisu nie je týmto zákonom dotknutá.


JUDr. Adam Puškár

Potrebujete poradiť?

Medzi naše služby patrí aj právne poradenstvo, kde Vám vieme okamžite poradiť s Vašimi právnymi problémami. V prípade bližších otázok alebo záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať.